apple/syslog.git
2017-07-20  Applesyslog-356.1.1.tar.gz master macos-1013 macos-10131 macos-10132 macos-10133 v356.1.1
2016-11-08  Applesyslog-349.50.5.tar.gz macos-10124 macos-10125 macos-10126 v349.50.5
2016-10-29  Applesyslog-349.30.2.tar.gz macos-10122 macos-10123 v349.30.2
2016-07-22  Applesyslog-349.1.1.tar.gz macos-1012 macos-10121 os-x-1012 v349.1.1
2016-02-24  Applesyslog-323.50.1.tar.gz os-x-10115 os-x-10116 v323.50.1
2016-02-03  Applesyslog-323.40.3.tar.gz os-x-10114 v323.40.3
2015-12-02  Applesyslog-322.30.1.tar.gz os-x-10113 v322.30.1
2015-07-15  Applesyslog-322.tar.gz os-x-1011 os-x-10111 os-x-10112 v322
2014-07-11  Applesyslog-267.tar.gz os-x-1010 os-x-10101 os-x-10102 os-x-10103 os-x-10104 os-x-10105 v267
2013-07-19  Applesyslog-217.1.4.tar.gz os-x-109 os-x-1091 os-x-1092 os-x-1093 os-x-1094 os-x-1095 v217.1.4
2012-08-15  Applesyslog-148.8.tar.gz mac-os-x-1082 mac-os-x-1083 mac-os-x-1084 mac-os-x-1085 v148.8
2012-05-31  Applesyslog-148.7.tar.gz mac-os-x-108 mac-os-x-1081 v148.7
2011-05-25  Applesyslog-132.tar.gz mac-os-x-107 mac-os-x-1071 mac-os-x-1072 mac-os-x-1073 mac-os-x-1074 mac-os-x-1075 v132
2010-01-12  Applesyslog-100.2.tar.gz mac-os-x-1064 mac-os-x-1065 mac-os-x-1066 mac-os-x-1067 mac-os-x-1068 v100.2
2009-12-17  Applesyslog-100.0.1.tar.gz mac-os-x-1063 v100.0.1
2009-07-10  Applesyslog-97.1.tar.gz mac-os-x-106 mac-os-x-1061 mac-os-x-1062 v97.1
2009-01-30  Applesyslog-69.0.4.tar.gz mac-os-x-1057 mac-os-x-1058 v69.0.4
2008-11-04  Applesyslog-69.0.3.tar.gz mac-os-x-1056 v69.0.3
2007-10-30  Applesyslog-64.tar.gz mac-os-x-105 mac-os-x-1051 mac-os-x-1052 mac-os-x-1053 mac-os-x-1054 mac-os-x-1055 v64
2006-02-20  Applesyslog-14.2.tar.gz mac-os-x-10410x86 mac-os-x-10411x86 mac-os-x-1044x86 mac-os-x-1045x86 mac-os-x-1046x86 mac-os-x-1047x86 mac-os-x-1048x86 mac-os-x-1049x86 v14.2
2006-01-10  Applesyslog-13.1.tar.gz mac-os-x-10410ppc mac-os-x-10411ppc mac-os-x-1044ppc mac-os-x-1045ppc mac-os-x-1046ppc mac-os-x-1047ppc mac-os-x-1048ppc mac-os-x-1049ppc v13.1
2005-02-03  Applesyslog-13.tar.gz mac-os-x-104 mac-os-x-1041 mac-os-x-1042 mac-os-x-1043 v13