apple/file_cmds.git
2017-04-20  Applefile_cmds-272.tar.gz master macos-1013 macos-10131 macos-10132 macos-10133 v272
2016-09-27  Applefile_cmds-264.50.1.tar.gz macos-10124 macos-10125 macos-10126 v264.50.1
2016-08-19  Applefile_cmds-264.20.1.tar.gz macos-10121 macos-10122 macos-10123 v264.20.1 v264.30.2
2016-08-19  Applefile_cmds-264.1.1.tar.gz macos-1012 os-x-1012 v264.1.1
2015-07-09  Applefile_cmds-251.tar.gz os-x-1011 os-x-10111 os-x-10112 os-x-10113 os-x-10114 os-x-10115 os-x-10116 v251
2014-07-03  Applefile_cmds-242.tar.gz os-x-1010 os-x-10101 os-x-10102 os-x-10103 os-x-10104 os-x-10105 v242
2012-07-03  Applefile_cmds-230.tar.gz os-x-109 os-x-1091 os-x-1092 os-x-1093 os-x-1094 os-x-1095 v230
2012-07-02  Applefile_cmds-220.7.tar.gz mac-os-x-1082 mac-os-x-1083 mac-os-x-1084 mac-os-x-1085 v220.7
2012-06-09  Applefile_cmds-220.4.tar.gz mac-os-x-108 mac-os-x-1081 v220.4
2011-11-02  Applefile_cmds-212.1.tar.gz mac-os-x-1073 mac-os-x-1074 mac-os-x-1075 v212.1
2010-10-21  Applefile_cmds-212.tar.gz mac-os-x-107 mac-os-x-1071 mac-os-x-1072 v212
2009-07-10  Applefile_cmds-202.2.tar.gz mac-os-x-106 mac-os-x-1061 mac-os-x-1062 mac-os-x-1063 mac-os-x-1064 mac-os-x-1065 mac-os-x-1066 mac-os-x-1067 mac-os-x-1068 v202.2
2008-01-08  Applefile_cmds-188.tar.gz mac-os-x-1056 mac-os-x-1057 mac-os-x-1058 v188
2008-04-19  Applefile_cmds-185.2.tar.gz mac-os-x-1053 mac-os-x-1054 mac-os-x-1055 v185.2
2007-07-14  Applefile_cmds-184.tar.gz mac-os-x-105 mac-os-x-1051 mac-os-x-1052 v184
2007-05-11  Applefile_cmds-116.11.tar.gz mac-os-x-10411ppc mac-os-x-10411x86 v116.11
2006-05-01  Applefile_cmds-116.10.tar.gz mac-os-x-10410ppc mac-os-x-10410x86 mac-os-x-1047ppc mac-os-x-1047x86 mac-os-x-1048ppc mac-os-x-1048x86 mac-os-x-1049ppc mac-os-x-1049x86 v116.10
2005-03-21  Applefile_cmds-116.9.tar.gz mac-os-x-104 mac-os-x-1041 mac-os-x-1042 mac-os-x-1043 mac-os-x-1044ppc mac-os-x-1044x86 mac-os-x-1045ppc mac-os-x-1045x86 mac-os-x-1046ppc mac-os-x-1046x86 v116.9
2004-06-29  Applefile_cmds-90.tar.gz v90
2003-10-24  Applefile_cmds-82.tar.gz mac-os-x-103 mac-os-x-1031 mac-os-x-1032 mac-os-x-1033 mac-os-x-1034 mac-os-x-1035 mac-os-x-1036 mac-os-x-1037 mac-os-x-1038 mac-os-x-1039 v82
2002-06-08  Applefile_cmds-60.tar.gz mac-os-x-102 mac-os-x-1021 mac-os-x-1022 mac-os-x-1023 mac-os-x-1024 mac-os-x-1025 mac-os-x-1026 mac-os-x-1027 mac-os-x-1028 mac-os-x-1028g5 v60
2001-06-25  Applefile_cmds-46.tar.gz mac-os-x-101 mac-os-x-1011 mac-os-x-1012 mac-os-x-1013 mac-os-x-1014 mac-os-x-1015 v46
2001-04-10  Applefile_cmds-45.tar.gz mac-os-x-100 mac-os-x-1004 v45